Trần Hoàng Blog

■TIN NÓNG: Văn bản của Thủ tướng Phúc chỉ đạo thực hiện Văn bản của Bộ Chính Trị về việc cho TQ thuê 3 đặc khu 99 năm (7-6-2018)

Posted by hoangtran204 trên 08/06/2018

Kỷ niệm ngày sinh nhật “Bác Hồ” 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký văn bản chỉ đạo các cơ quan chính phủ chấp hành và thực hiện nội dung văn bản của Bộ Chính trị ngày 22/3/2017 về việc cho thuê 3 đặc khu 99 năm.

Theo v/b Bộ Chính trị: đề án cho thuê 3 đặc khu là CHỦ TRƯƠNG LỚN của đảng CSVN trong NHIỀU kỳ đại hội đảng CSVN vừa qua.

 

 

 

 

VĂN BẢN KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ 3 ĐẶC KHU đi kèm với văn bản của Thủ tướng Phúc và phát biểu của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Luật gia Trần Đình Thu

VĂN BẢN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ CHỈ ĐẠO VỤ 3 ĐẶC KHU LÀ CÓ THẬT 

Do một số người nghi ngờ văn bản của Bộ chính trị là giả, nên tôi vào Thư viện pháp luật tìm kiếm. Tôi không tìm ra văn bản ấy nhưng tìm ra văn bản dưới đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có nội dung chỉ đạo thực hiện theo văn bản số 21-TB/TW ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ Chính trị.

Các nội dung khác trong văn bản của ông Phúc hoàn toàn logic với văn bản của Bộ chính trị, vì vậy tôi cho rằng văn bản của Bộ chính trị hiện đang phổ biến trên mạng là có thật. 


Dưới đây là toàn văn văn bản của ông Phúc. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
Số: 178/TB-VPCP
—————

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT TẠI BUỔI HỌP LẦN THỨ NHẤT CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ngày 18 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo.

Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ xây dựng Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; dự kiến Kế hoạch của Chính phủ về triển khai thi hành Luật, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo để chuẩn bị, hướng dẫn thi hành tổ chức thực hiện Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt sau khi được Quốc hội thông qua; Bộ Nội vụ báo cáo tiến độ và kế hoạch thẩm định 03 đề án; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang báo cáo về tình hình chuẩn bị Đề án xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo biểu dương và đánh giá cao các Bộ, ngành, địa phương, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo trong thời gian qua đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21-TB/TW ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ Chính trị, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và xây dựng 3 đề án thành lập 3 đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là một mô hình mới và phức tạp nhưng với sự nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ cùng với các Bộ, ngành, địa phương, đến nay dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt cơ bản đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến thống nhất, hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5 năm 2018). Ba đề án thành lập 3 đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt cũng đang được tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, gấp rút hoàn thiện, thẩm định trước khi trình Quốc hội cho ý kiến cùng với việc thông qua Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Mặc dù các Bộ, ngành, địa phương có nhiều cố gắng nhưng tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao còn chậm, một số Bộ, ngành, địa phương chưa chủ động thực hiện đúng kế hoạch đề ra, một số ngành chưa đề xuất rõ mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt của ngành mình…

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để bảo đảm thực hiện lộ trình đã được đề ra, nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề và cấp bách, đòi hỏi các thành viên Ban Chỉ đạo phải chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo triển khai các công việc thuộc lĩnh vực Bộ, ngành, cơ quan mình quản lý, đặc biệt đối với một số nội dung sau:

1. Khẳng định và quán triệt quyết tâm cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ với tư duy thống nhất, mạnh dạn xây dựng một thể chế đột phá, tạo động lực phát triển cho 3 đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, lan tỏa đến các vùng kinh tế và cả nước, góp phần phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững.

Quá trình hoàn thiện dự thảo luật phải tuân thủ các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, tiếp tục cập nhập số liệu mới nhất, xác định rõ lợi thế so sánh khu vực và quốc tế, đánh giá kỹ lưỡng tác động trong ngắn hạn và lâu dài, có tầm nhìn dài hạn để hoạch định chính sách, nhất là chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược và lựa chọn phát triển những ngành, nghề, lĩnh vực chủ đạo phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới, tiềm năng, lợi thế so sánh và điều kiện thực tế của từng địa phương. Một số vấn đề cụ thể trong Luật được xây dựng theo hướng giao cho Chính phủ điều chỉnh để đảm bảo tính linh hoạt.

Thể chế, chính sách tại các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt không trái với Hiến pháp, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia; có tính vượt trội, thông thoáng, nhất quán, ổn định lâu dài, mang tính cạnh tranh toàn cầu gắn với với bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và cân bằng lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp; cần tiếp thu có chọn lọc các ý kiến đóng góp và giải trình chặt chẽ, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các cơ chế, chính sách cụ thể (ưu đãi đầu tư, tài chính, ngành nghề kinh doanh…).

Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ phải có sự chuẩn bị kỹ để bảo đảm khi Luật có hiệu lực thì hệ thống chính quyền tại các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt có thể vận hành ngay, không để khoảng trống trong quản lý Nhà nước khi Luật có hiệu lực. Xác định rõ mô hình tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, thẩm quyền cụ thể của chính quyền đặc khu, các cơ quan quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát, thi hành án, ngoại giao, thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước… Quy định về tổ chức bộ máy theo hướng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phân định rõ thẩm quyền và nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, đẩy mạnh phân cấp, mạnh dạn giao quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu, có cơ chế, chính sách để thu hút người có năng lực tới làm việc tại các cơ quan chính quyền đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan:

– Căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 23 và ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo để phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

– Căn cứ yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 259/UBTVQH14-PL ngày 04 tháng 4 năm 2018 xây dựng Báo cáo của Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, trình Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2018 để kịp báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

– Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổng thể của Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan (dự thảo Quyết định kèm theo bảng phân công chi tiết các nhiệm vụ cụ thể và thời hạn hoàn thành đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo), báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo trước ngày 10 tháng 5 năm 2018.

3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và địa phương tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện đề án và dự thảo nghị quyết thành lập 03 đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, sớm trình Hội đồng thẩm định và thực hiện các thủ tục để kịp trình Quốc hội cho ý kiến cùng với việc thông qua Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tại Kỳ họp thứ 5; đồng thời hoàn thiện các đề án và dự thảo nghị quyết khác liên quan đến thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thuộc các huyện Vân Đồn, Vạn Ninh, Phú Quốc khi thành lập 03 đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và đảo Thổ Chu.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang:

– Phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các Đề án xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt để Hội đồng thẩm định xem xét cho ý kiến kịp tiến độ trình Quốc hội; chủ động chuẩn bị, triển khai các công việc trước và sau khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

– Tập trung xây dựng quy hoạch có tầm nhìn chiến lược, chất lượng để thu hút đầu tư và bảo đảm sự phát triển lâu dài của đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, kể cả nhân lực quản lý và chuyên môn đối với các ngành nghề được xác định là ưu tiên phát triển. Quan tâm vấn đề lựa chọn nhà đầu tư chiến lược vào các đặc khu.

– Có biện pháp kiên quyết và có hiệu lực để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, rừng, môi trường và xây dựng, ngăn chặn tình trạng mua bán đất đai và xây dựng trái phép đang diễn biến phức tạp tại Phú Quốc, Bắc Vân Phong, Vân Đồn, bảo đảm trật tự xã hội, không để “cò đất”, xã hội đen mua bán đất lộng hành đẩy giá lên cao, trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để tiếp diễn tình trạng trên.

5. Đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan liên quan (Công an, Quân đội, Tài chính, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương các đoàn thể…) chuẩn bị mọi công việc cần thiết, sớm hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan đến tổ chức, bộ máy, hoạt động… chủ động chuẩn bị để có thể triển khai thực hiện ngay khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt có hiệu lực và các Đề án xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt khi được thông qua.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan định hướng các cơ quan báo chí cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các tầng lớp nhân dân theo hướng tích cực, tạo đồng thuận trong xã hội; xử lý trường hợp thông tin không chính xác, sai sự thật.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp tiếp theo của Ban Chỉ đạo trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM —————————- Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các thành viên Ban Chỉ đạo;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Ban Tổ chức TW, Ban Kinh tế TW;
– HĐ Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội
– Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương các đoàn thể;
– Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NN, CN, TCCV, KGVX, NC;
– Lưu: VT, QHĐP (3b). Thg.
 
 
QUỐC HỘI chấp hành.

16/4/2018

■ Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân: Phải bàn để ra cho bằng được luật đặc khu– (16-4-2018)

Bà Nguyễn thị  Kim Ngân đã khẳng định sự cần thiết phải ban hành luật cho 3 đặc khu: vì đây là chủ trương lớn của Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật, chứ không không thể không ra luật”…

Chủ tich QH Nguyễn Thị Kim Ngân nói trước Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật, chứ không không thể không ra luật”…
______

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: