Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Hai 28th, 2013

►Gia nhập Đám KHÔNG Lú

Posted by hoangtran204 trên 28/02/2013

BIẾT CHƯA, ĐÁM KHÔNG LÚ?

  Huỳnh Ngọc Chênh

Chúng mầy đòi đa đảng
là suy thoái đạo đức
Đòi tam quyền phân lập
là suy thoái đạo đức
Chúng mầy đòi bỏ điều bốn
là suy thoái đạo đức

Chúng mầy đòi quân đội chỉ bảo vệ tổ quốc
là suy thoái đạo đức
Chúng mầy ưa kiến nghị
là suy thoái đạo đức
chúng mầy hay biểu tình
chống quân xâm lược
là suy thoái đạo đức

Chúng mầy suy thoái đạo đức
suy thoái chính trị
suy thoái tư tưởng
vì chúng mầy không chịu
nghe lời chúng tao
vì chúng mầy
có suy nghĩ khác chúng tao

Cả thế giới nầy đều suy thoái hết
Mấy trăm quốc gia
đều suy thoái hết
vì chúng mầy đa đảng
vì chúng mầy tam quyền phân lập
vì chúng mầy không có điều bốn
vì chúng mầy hay biểu tình
vì chúng mầy để cho dân kiến nghị
vì chúng mầy chỉ để quân đội bảo vệ tổ quốc
không cho quân đội bảo vệ bất cứ đảng nào

Tất cả mấy tỉ người chúng mầy đều suy thoái
Chỉ chúng tao,
vài triệu người là đỉnh cao trí tuệ
là chân lý đến muôn đời
vì đó là mac lê mao
biết chưa
đám không lú?

HNC

 huynhngocchenh.blogspot.dk

————-

 

Ngồi như ông Phổng và dùng tài mọn ăn nói để đánh lạc hướng nhằm che chắn cho nhóm đồng chí X tiếp tục ăn chia đất đai, tiền bạc, mỏ dầu hỏa và ga

Đến đòi tam quyền phân lập cũng là suy thoái chính trị, tư tưởng và đạo đức???
danluan.org

Posted in ►Chiến Tranh mạng giữa Blogger VN và Đảng CSVN | Leave a Comment »